top of page

Acerca de

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียนผ่านทางอีเมล ที่ได้ผู้สมัครลงทะเบียน

   

2. ชำระเงินค่าเทอม 3,000 บาทหรือชำระค่าเทอมเต็มจำนวน

    ได้ที่ บัญชี เนตรดาว ยวงศรี บัญชีเลขที่ 089-261570-2 ธนาคารไทยพาณิชย์

 

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล์ netdao.int@gmail.com

    **ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567** (มิฉะนั้นทางสถาบันฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และทางสถาบันฯ
    ขอสงวนสิทธ์เรียนแก่ผู้สมัครสำรองอันดับถัดไป)

bottom of page