หลักสูตรการเรียนแพทย์แผนไทย

ปิดรับสมัคร นักศึกษารุ่นที่ 13 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์

ได้ที่ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถาบันแพทย์แผนไทยเนตรดาว เป็นสถาบันการแพทย์แผนไทย ประเภท ก. แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรเภสัชกรรมไทย หลักสูตรเวชกรรมไทย หลักสูตรนวดไทย และหลักสูตรผดุงครรภ์ไทย ครบ 4 สาขา อย่างถูกต้องจากสภาการแพทย์แผนไทย สาขาที่เปิดรับในปีการศึกษา นี้ คือ หลักสูตรเภสัชกรรมไทยและหลักสูตรเวชกรรมไทย ซึ่งผู้ที่ผ่านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง สถาบันฯ มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติควบคู่กัน ซึ่งเมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพกับสภาการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรียนเสาร์และอาทิตย์เพื่อความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยจัดการสอนวิชาการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน :  1. เภสัชกรรมไทย  2. เวชกรรมไทย  โดยเรียนทั้งวันเสาร์และอาทิตย์ 9:00-16:00 น. ปีละ 2 เทอม เทอมละ 3 - 4 เดือน

 

นอกจากนั้น ทางสถาบันฯ ได้จัดสอนวิชาพิเศษเพิ่มเติมในหลักสูตร เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ และเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ประกอบธุรกิจในอนาคตอีกด้วย เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การทำครีม โลชั่น น้ำมันนวดสมุนไพร น้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ การปรุงชาสมุนไพร และพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาสินค้าสมุนไพร เป็นต้น


ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว ได้กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการเก็บเคสฝึกปฏิบัติกับคนไข้จริงไม่น้อยกว่า 30 เคส สำหรับหลักสูตรเวชกรรมไทย ในช่วงชั้นปีที่ 3 ก่อนจบการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

อำนวยการสอนโดย อาจารย์ เนตรดาว ยวงศรี และคณาจารย์อื่นๆ
(วิทยากรพิเศษ/อาจารย์พิเศษ อาทิเช่น กรมการแพทย์ฯ, วิทยาลัยการแพทย์ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอื่นๆ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564

     วันปฐมนิเทศ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอแจ้งกำหนดวันภายหลัง
   
     สถานที่ : อาคารมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางจิตเพื่อการพัฒนา (ชั้น 2)

                    103 ซ.ลาซาล 43 (สุดซอย)  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ
   
     การเดินทาง : สามารถเข้าได้ทั้งจากทาง ถนนศรีนครินทร์ และถนนสุขุมวิท (ซ.สุขุมวิท 105)
                            สุดสายรถไฟฟ้า BTS (สถานีแบริ่ง) ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ประมาณ 30 บาท
                            หรือ รถสองแถวใหญ่แดง จอดอยู่จากหน้าซอยประมาณ 100 เมตร ราคา 7 บาท
                            โดยแจ้งว่าไปคลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว

     เอกสารเพิ่มเติม : ในกรณีที่นักศึกษาท่านใดส่งเอกสารไม่ครบ กรุณานำส่งเจ้าหน้าที่ในวันปฐมนิเทศ
                            1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)      4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
                            2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ                             5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
                            3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ                              6. อื่นๆ เช่น หลักฐานการโอนเงิน (ถ้ามี)


     การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ

     
วันเปิดภาคเรียน : 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอแจ้งกำหนดวันภายหลัง

S__73736310.jpg

หนังสือรับรองสถาบันฯ

- หลักสูตรเวชกรรม

      ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

 

- หลักสูตรเภสัชกรรม

      ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี

 

เบอร์โทรติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • อ.วัชราภา ด่านวัฒนะ                       โทร 089-487-3552

 • คุณ สุพิชชา พวงแก้ว
  โทร. 098-535-3261

 • คุณ อรรนพ อุษณกรกุล
  โทร 096-691-9492

ในเวลาทำการ (09.00-17.00 น.)
ยกเว้นวันอังคาร

9663_๒๐๐๗๓๐_0.jpg

การศึกษาลักษณะของโรคตามคัมภีร์ต่างๆ การตรวจร่างกาย การปฐม-
พยาบาลเบื้องต้น การนวดรักษาตามอาการ การวินิจฉัยโรค การอ่านผล
Lab ประสบการณ์วิชาชีพในช่วงชั้นปีที่ 3 ก่อนจบการศึกษา สถาบันฯ

ได้กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการฝึกปฏิบัติตรวจรักษาคนไข้จริงไม่
น้อยกว่า 30 ราย และผู้ป่วยหัตถเวช 10 ราย ภายใต้การกำกับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันฯ มีสถานพยาบาลให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับคนไข้จริง

 

เมื่อจบการศึกษา 3 ปี สถาบันฯ จะส่งชื่อให้สภาการแพทย์แผนไทยรับทราบเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย

9663_๒๐๐๗๓๐.jpg

เนื้อหาครอบคลุม ประวัติการแพทย์แผนไทย เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัช
วัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน สรรพคุณ-

เภสัช คณาเภสัช หลักการวิจัย และเภสัชกรรม ตามหลักสูตรมาตรฐาน

ของสภาการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ในภาคปฏิบัติยังประกอบด้วย

การฝึกบริหารท่าฤาษีดัดตน การนวดฝ่าเท้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุน-

ไพร อาหารเป็นยา ชาสมุนไพร การทำน้ำอบ-น้ำปรุง การสะตุ-ประสะ-

ฆ่าฤทธิ์ และการฝึกปฏิบัติทำยา สถาบันฯ มีสถานที่ผลิตยาให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติทำยาจริง

เมื่อจบการศึกษา 2 ปี สถาบันฯ จะส่งชื่อให้สภาการแพทย์แผนไทยรับทราบเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย

**ก่อนว่านที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564** มิฉะนั้นทางสถาบันฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์เรียนแก่ผู้สมัครสำรองอันดับถัดไป

รายละเอียดการสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัคร

กำหนดการเปิดรับสมัคร ภาคการศึกษา 2564        =>

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2564

รายละเอียด/ขั้นตอนการสมัครเรียน


เบอร์โทรติดต่อสอบถามรายละเอียด

 • 089-487-3552, 098-535-3261, 096-691-9492

 • ในเวลาทำการ (09.00 - 17.00 น.) ยกเว้นวันอังคาร

สถานที่รับสมัคร

สถานที่เรียน

 • อาคารมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางจิตเพื่อการพัฒนา ซ.ลาซาล 43  (สุดซอย)

เอกสารและหลักฐานในการยื่นสมัครเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 1.   รูปถ่าย  1.5  นิ้ว  4  รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )                         

 2.   สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

 3.   สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ 

 4.   สำเนาวุฒิการศึกษา  1  ฉบับ

 5.   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

 6.   อื่นๆ เช่น หลักฐานการโอนชำระเงิน (ถ้ามี)
  ( เอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นรับรองให้เรียบร้อย )

(กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ ให้นำส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครเรียนดังกล่าว ตามรายการ 1 - 6 พร้อมนำใบสมัคร และหลักฐานการโอนชำระเงินมาในวันปฐมนิเทศ)

เรียนที่นี่ดีกว่ายังไง ?


- ได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ฝึกทำยา เรียนรู้สูตรยา และตรวจคนไข้จริง ภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ผู้สอน

 

- มีสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำครีมสมุนไพร และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในอนาคต

 

- ได้รับรองเป็นสถาบันแพทย์แผนไทย ประเภท ก.
แห่งแรกของประเทศไทย

- มีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง นำทีมสอนโดย อ.เนตรดาว ยวงศรี

- จัดการเรียนการสอนแบบเป็นกันเอง "ครูดูแลศิษย์"