top of page

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนชีวกโกมารภัจจ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ได้ที่

 

ชื่อบัญชี  เนตรดาว ยวงศรี

เลขที่บัญชี  405-657901-9
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา

 

หรือ บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกซ์

โดยไอคอน Donate ด้านล่าง

PayPal ButtonPayPal Button

คลินิกสาธารณกุศล

 

          เราเล็งเห็นถึงความสำคัญและความเสมอภาคที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี ทางสถาบันฯ จึงได้เปิดคลินิกสาธารณกุศลขึ้นช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป โดยไม่เรียกเก็บค่ารักษา เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงและได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ

 

          ด้วยเหตุนี้จึงได้ก่อตั้งกองทุนชีวกโกมารภัจจ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิกสาธารณกุศลดังกล่าว ทั้งนี้ยังเป็นทุนในการออกค่ายแพทย์อาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

 

         ปัจจุบันกองทุนฯ และคลินิกฯ มีบุคลากรในแผนกต่างๆ เช่น แผนกเวชระเบียน เภสัชกรรม เวชกรรม หัตถเวช รวมแล้วกว่า 60 คน โดยมี อาจารย์เนตรดาว ยวงศรี และทีมแพทย์กว่า 35 คน ร่วมกันช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นประจำทุกวันอังคาร ที่สถาบันฯ ( ซอย ลาซาล 43 )

         จากการเก็บสถิติการรักษาอย่างเป็นระบบทำให้ทราบว่า ทางคลินิกสาธารณกุศล ได้ทำการรักษาผู้ป่วยไปแล้วเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 15,000 คน/ปี และมีการใช้ยามากกว่า 6 ล้านแคปซูล/ปี       ( ไม่นับรวมยาต้ม ยาทา และอื่นๆ ) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         ทางคลินิกฯ มีการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง ได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจของทั้งผู้ป่วย และทีมงานเป็นอันมาก ซึ่งการใช้ตำรับยา เป็นตำรับยาในพระคัมภีร์และมีบันทึกในตำรายาแพทย์แผนไทยจริงเพื่อนำไปใช้โดยทั่วถึงกัน โดยไม่มีตำรับยาลับ ซึ่งนำไปสู่สถิติแห่งการรักษาที่มีระบบระเบียบ

         เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนของทุกท่านที่ร่วมกันช่วยเหลือบริจาคเงินสมทุบทุน และสนับสนุนสินค้าของทางสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานเพื่อรักษาและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมร่วมกันกับเรา เพราะพวกท่านคืออีกหนึ่งกำลังที่สำคัญที่สุด โดยพวกเราจะพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อรักษาและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถต่อไป

         การดำเนินการรักษาผู้ป่วยเป็นการกุศลที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว (ลาซาล) ให้การรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้แบบครบวงจร ทั้งเวชกรรม และหัตถเวช โดยทีมงานจิตอาสาในแผนกต่างๆ ผู้ป่วยสามารถหยอดตู้บริจาคค่ายาและค่ารักษาตามกำลังศรัทธาเปิดรับ OPD ทุกวันอังคาร เวลา 07.00 น. ถึง 16.00 น. และรักษาต่อจนกว่าคนไข้จะหมด สามารถเดินทางด้วย รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีแบริ่ง

 

          สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว 103 ซอย สุขุมวิท 105 (ลาซาล 43) แขวง บางนา เขต บางนากรุงเทพฯ 10260 

  เจตนารมณ์ของกองทุนฯ และคลินิกฯ

  - เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู บูรณาการณ์ และสืบสานการรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์แห่งการแพทย์แผนไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชนชาติไทย

  - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สมุนไพรไทย ไม่ให้หมดไปจากภูมิปัญญาของชาติ

  - เพื่อให้ ประชาชนที่ด้อยโอกาสรับบริการทางการแพทย์ ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพ

  - เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงาน ของแพทย์แผนไทย และนักศึกษาการแพทย์แผนไทยทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามา นำไปประกอบอาชีพได้จริง
    อย่างปลอดภัยและมีระบบ

  ค่าใช้จ่ายในคลินิกสาธารณกุศล

  คลินิกสาธารณกุศลฯ เป็นคลินิกที่ทางสถาบันฯ จัดตั้งขึ้นโดยใช้ทุนดำเนินงานหลักจากรายได้ส่วนบุคคล (ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใดๆ)
  ประกอบกับเงินส่วนหนึ่งจากผู้มีใจบุญที่ร่วมกันแบ่งปันหยอดตู้บริจาคเพื่อช่วยสมทบค่ายาภายในคลินิก โดยแพทย์ เภสัช และเจ้าหน้าที่ในคลินิกสาธารณกุศลทุกคน
  ล้วนมาช่วยงานกันโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่จะได้รับเพียงข้าวกล่อง 1 มื้อเป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน พวกเราในนามของคลินิกการแพทย์แผนไทย
  เนตรดาว มุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคม และค่าตอบแทนที่เราได้รับคือรอยยิ้มและความเป็นสุขของคนไทย

bottom of page