top of page

ข่าวสาร / ประกาศ / กิจกรรม

 

ทางสถาบันฯ มีความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบันฯ ไปสู่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น

ร่วมเป็นหนึ่งในการแบ่งปันกิจกรรม/ข่าวสาร และสาระความรู้ดีๆ ด้วยการกด Like ที่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/Netdaoclinic

 

1
2
Featured Posts
Recent Posts
bottom of page