top of page

คลินิกสาธารณะกุศล

          เราเล็งเห็นถึงความสำคัญและ ความเสมอภาคที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี ทางสถาบันฯ จึงได้เปิดคลินิกสาธารณกุศลขึ้นช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป โดยไม่เรียกเก็บค่ารักษา เพื่อให้ผู้ที่ขัดสนสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างมี คุณภาพ

 

          รวมภาพบรรยากาศการทำงาน คลินิกศาธารณกุศล ปัจจุบัน กองทุนฯ และคลินิกฯมีบุคลากรในแผนกต่างๆ เช่น แผนกเวชระเบียน เภสัชกรรม เวชกรรม หัตถเวช รวมแล้วกว่า 60 คน โดยมีอาจารย์เนตรดาวและทีมแพทย์กว่า 35 คน ร่วมช่วยกันดูแลรักษาผู้ป่วย จากการเก็บสถิติการรักษาอย่างเป็นระบบทำให้ทราบว่าได้ทำการรักษาผู้ป่วยไป แล้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปี พ.ศ.2553 ได้ทำการรักษาผู้ป่วย จำนวน 14,284 คน มีการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจของทั้งผู้ป่วย และทีมงานเป็นอันมาก การใช้ตำรับยา เป็นตำรับยาในพระคัมภีร์และมีบันทึกในตำรายาแพทย์แผนไทยจริงเพื่อนำไปใช้โดย ทั่วถึงกัน โดยไม่มีตำรับยาลับ ซึ่งนำไปสู่สถิติแห่งการรักษาที่มีระบบระเบียบ

 

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Netdaoclinic

 

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 18/11/57

ลาซาล43 Tuesday 18 November 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 11/11/57

ลาซาล43 Tuesday 11 November 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 04/11/57

ลาซาล43 Tuesday 28 November 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 28/10/57

ลาซาล43 Tuesday 28 November 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 21/10/57

ลาซาล43 Tuesday 21 November 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 14/10/57

ลาซาล43 Tuesday 14 November 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 7/10/57

ลาซาล43 Tuesday 7 November 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

Read more
คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 30/09/57

ลาซาล43 Tuesday 30 September 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

Read more
คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 23/09/57

ลาซาล43 Tuesday 23 September 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

Read more
คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 16/09/57

ลาซาล43 Tuesday 16 September 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

Read more
คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 09/09/57

ลาซาล43 Tuesday 9 September 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 02/09/57

ลาซาล43 Tuesday 2 September 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

Read more
คลินิกสาธารณกุศล : อังคารที่ 26/08/57

ลาซาล43 Tuesday 26 August 2014

 

          คลินิกสาธารณ กุศล ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งอย่างของสถาบันฯ ซึ่งในปัจจุบัน ทางคลินิกสาธารณกุศลนี้ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมแล้วเป็นอย่างมาก โดยได้รักษาผู้ป่วย(โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ) นับหมื่นคนต่อปี โดยที่เรายังเก็บเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการรักษา และยังเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาใหม่ๆ มากมาย

 

bottom of page